ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 2 35 170 5 175 42 2 1 45 245 7 3 255
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 55 2 57 18 2 1 21 80 4 1 85
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 17 1 18 1 1 25 1 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 38 1 39 9 2 1 12 47 3 1 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 2 18 68 3 71 16 16 100 3 2 105
ปวส.ไฟฟ้า 16 2 18 25 1 26 41 1 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 43 2 45 16 16 59 2 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 47 47 8 8 65 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 8 8 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 8 8 47 47
รวมทั้งหมด 33 2 35 170 5 175 42 2 1 45 245 7 3 255