ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 182 1 1 1 185 210 1 1 3 215 220 22 2 1 1 246 129 24 153 141 6 1 6 154 882 53 3 2 2 11 953
บริหารธุรกิจ 81 1 82 127 1 1 129 131 5 2 1 139 73 19 92 101 4 6 111 513 28 3 1 8 553
บธ.บ.การจัดการ 34 34 51 1 1 53 42 1 43 36 5 41 47 1 3 51 210 7 1 4 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 52 52 54 3 1 58 24 10 34 25 1 1 27 177 14 1 1 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 1 26 24 24 35 1 1 1 38 13 4 17 29 2 2 33 126 7 2 3 138
บัญชี 101 1 1 103 83 1 2 86 89 17 1 107 44 4 48 31 31 348 22 2 3 375
บช.บ.การบัญชี 101 1 1 103 83 1 2 86 89 17 1 107 44 4 48 31 31 348 22 2 3 375
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 182 1 1 1 185 210 1 1 3 215 220 22 2 1 1 246 129 24 153 141 6 1 6 154 882 53 3 2 2 11 953