ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 282 4 1 1 3 1 292 190 3 2 195 211 31 4 1 1 2 250 276 33 3 1 313 23 2 4 29 167 14 2 13 196 1,149 87 10 2 1 4 22 1,275
เรียนรวม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 188 2 1 1 2 1 195 65 1 1 67 128 8 2 1 2 141 127 15 1 143 23 2 4 29 59 5 1 4 69 590 33 5 2 2 12 644
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 10 10 8 5 1 14 13 4 1 2 20 70 9 2 2 83
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 97 2 1 1 1 102 62 1 1 64 94 4 1 1 2 102 88 7 95 33 1 34 374 15 2 2 1 3 397
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 1 1 57 10 3 13 65 3 1 1 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 2 23 9 9 30 2 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 14 2 4 20 11 1 12 49 4 1 5 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 52 52 70 1 71 50 2 1 53 79 7 2 88 72 8 6 86 323 16 4 1 6 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 52 52 70 1 71 50 2 1 53 79 7 2 88 72 8 6 86 323 16 4 1 6 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 2 1 45 55 1 1 57 33 23 56 70 11 1 82 35 1 1 3 40 235 38 1 2 4 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 18 1 2 21 57 2 1 1 2 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 2 1 45 41 1 1 43 27 21 48 51 11 62 17 1 1 19 178 36 1 2 217
รวมทั้งหมด 282 4 1 1 3 1 292 190 3 2 195 211 31 4 1 1 2 250 276 33 3 1 313 23 2 4 29 167 14 2 13 196 1,149 87 10 2 1 4 22 1,275