ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 79 1 256 377 49 53 1 230 1 8 342 23 73 191 287 11 22 194 5 232 1 7 55 4 67 125 234 2 926 1 17 1,305
บริหารธุรกิจ 12 34 1 147 194 20 23 1 124 1 3 172 3 26 100 129 6 11 85 1 103 4 40 1 45 41 98 2 496 1 5 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 4 10 57 71 3 3 1 61 1 2 71 12 28 40 2 3 27 32 1 5 6 9 29 1 178 1 2 220
บธ.บ.การตลาด 5 4 51 60 7 3 30 40 7 19 26 2 6 25 33 14 14 14 20 139 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 20 1 39 63 10 17 33 1 61 3 7 53 63 2 2 33 1 38 3 5 1 9 18 49 1 163 3 234
บัญชี 24 41 66 131 24 22 60 4 110 18 39 51 108 3 6 61 2 72 2 11 3 16 69 110 249 9 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 24 41 66 131 24 22 60 4 110 18 39 51 108 3 6 61 2 72 2 11 1 14 69 110 249 7 435
ศิลปศาสตร์ 5 4 43 52 5 8 46 1 60 2 8 40 50 2 5 48 2 57 1 1 4 6 15 26 181 3 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 9 15 5 4 14 23 5 17 22 4 21 1 26 1 1 8 16 62 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 1 34 37 4 32 1 37 2 3 23 28 2 1 27 1 31 1 1 3 5 7 10 119 2 138
รวมทั้งหมด 41 79 1 256 377 49 53 1 230 1 8 342 23 73 191 287 11 22 194 5 232 1 7 55 4 67 125 234 2 926 1 17 1,305