ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 25 1 27 3 4 33 40 4 8 27 39 2 6 31 1 40 10 2 12 9 19 126 1 3 158
วิทยาศาสตร์ 1 2 15 18 2 4 10 16 1 4 20 1 26 7 2 9 4 10 52 1 2 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 15 18 2 4 10 16 1 4 20 1 26 5 1 6 4 10 50 1 1 66
อุตสาหกรรมเกษตร 1 25 1 27 2 2 18 22 2 4 17 23 1 2 11 14 3 3 5 9 74 1 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 25 1 27 1 25 1 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 18 22 2 4 17 23 1 2 11 14 3 3 5 8 49 62
รวมทั้งหมด 1 25 1 27 3 4 33 40 4 8 27 39 2 6 31 1 40 10 2 12 9 19 126 1 3 158