ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 181 230 3 424 1 1 2 842 155 169 2 333 2 1 5 667 71 181 168 1 421 67 155 134 1 8 365 4 2 7 1 14 42 84 1 169 1 4 301 520 821 6 1,235 4 3 21 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 39 27 34 1 101 45 24 1 26 1 97 26 22 28 76 12 25 20 4 61 4 2 7 1 14 126 100 1 115 1 6 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 5 16 6 5 9 1 21 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 13 20 30 2 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 23 7 12 42 22 10 1 33 14 14 8 36 9 3 7 19 1 1 1 3 69 35 29 133
วิศวกรรมเครื่องกล 32 29 77 138 32 27 80 1 2 142 9 36 25 70 12 27 12 1 52 10 17 22 49 95 136 216 1 3 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 3 3 10 16 8 10 73 91
ปวส.ช่างยนต์ 10 6 24 40 1 10 26 37 1 2 6 9 12 18 56 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 19 25 64 28 14 19 1 2 64 9 36 25 70 12 27 12 1 52 6 12 6 24 75 108 87 1 3 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 101 1 167 1 1 334 39 60 1 107 1 1 209 23 77 49 1 150 22 48 54 1 125 8 16 42 2 68 155 302 2 419 2 2 4 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 28 1 35 5 4 17 1 27 2 6 9 17 9 14 54 1 1 79
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 48 65 2 9 25 36 7 7 11 17 80 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 9 20 33 2 10 14 26 2 4 6 6 21 38 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 39 38 103 17 23 1 26 1 68 13 37 23 73 5 22 26 53 3 4 10 1 18 64 125 1 123 1 1 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 16 18 51 13 14 25 52 1 19 12 32 15 10 18 1 44 3 2 10 1 16 49 61 83 1 1 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 25 1 15 1 47 9 21 14 1 45 2 16 10 28 2 2 4 16 64 1 41 2 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 29 40 1 83 153 21 27 49 2 99 9 27 26 62 10 26 21 2 59 17 39 1 64 121 86 159 2 243 4 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 53 77 10 5 23 1 39 4 23 27 20 23 99 1 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 26 1 30 76 11 22 26 1 60 9 27 26 62 10 26 21 2 59 17 35 1 41 94 66 136 2 144 3 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 33 1 63 1 116 18 31 71 120 4 19 40 63 11 29 27 1 68 7 12 41 1 2 63 58 124 1 242 1 4 430
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 6 3 15 24 2 1 17 20 10 9 48 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 10 22 37 2 3 5 16 20 43 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 29 1 56 7 18 34 59 4 19 40 63 11 29 27 1 68 5 9 21 1 2 38 32 95 1 151 1 4 284
รวมทั้งหมด 181 230 3 424 1 1 2 842 155 169 2 333 2 1 5 667 71 181 168 1 421 67 155 134 1 8 365 4 2 7 1 14 42 84 1 169 1 4 301 520 821 6 1,235 4 3 21 2,610