ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4 10 27 18 59 4 10 27 18 59
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 4 10 27 18 59 4 10 27 18 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 4 10 27 18 59 4 10 27 18 59
รวมทั้งหมด 4 10 27 18 59 4 10 27 18 59