ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 1 4 37 89 1 2 1 93 86 13 1 100 98 3 2 103 104 4 1 1 110 409 22 4 1 2 5 443
พืชศาสตร์ 45 1 1 1 48 50 8 1 59 45 45 30 1 1 32 170 10 1 1 1 1 184
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 9 9 15 1 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 39 1 1 41 50 8 1 59 45 45 19 1 1 21 153 10 1 1 1 166
เรียนรวม 3 2 5 3 2 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 2 5 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 22 1 2 25 4 1 5 14 14 21 2 1 24 21 1 22 82 4 2 2 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 1 2 25 4 1 5 14 14 11 2 13 15 1 16 66 4 1 2 73
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 1 11 3 3 13 1 14
สัตวศาสตร์และประมง 29 29 14 4 18 26 1 27 38 2 40 107 6 1 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 5 5 12 12
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 10 2 12 21 2 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 13 4 17 22 1 23 23 23 74 4 1 79
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 11 11 8 1 9 6 1 7 15 1 16 47 2 1 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 8 1 9 6 1 7 11 1 12 40 2 1 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 32 1 4 37 89 1 2 1 93 86 13 1 100 98 3 2 103 104 4 1 1 110 409 22 4 1 2 5 443