ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 1 1 3 38 24 24 127 6 133 184 7 1 3 195
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 19 19 19 81 1 82 117 1 2 120
ปวส.ช่างยนต์ 13 1 14 19 19 44 1 45 76 1 1 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 1 5 4 1 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 1 1 1 19 5 5 39 2 41 60 3 1 1 65
ปวส.ไฟฟ้า 6 1 7 5 5 20 2 22 31 3 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 1 12 10 1 1 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 3 10 7 3 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 7 3 10 7 3 10
รวมทั้งหมด 33 1 1 3 38 24 24 127 6 133 184 7 1 3 195