ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 122 4 1 9 142 13 107 1 2 1 124 5 100 2 2 109 7 34 1 42 5 53 2 1 2 63 36 416 10 6 1 11 480
บริหารธุรกิจ 6 115 4 1 8 134 13 98 1 1 113 5 94 2 2 103 6 21 27 4 42 2 2 50 34 370 9 4 10 427
ปวส.การจัดการ 1 16 1 1 19 1 11 1 13 9 9 2 36 2 1 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 8 2 11 14 14 6 6 1 28 2 31
บธ.บ.การจัดการ 2 40 2 3 47 7 40 47 50 2 1 53 6 21 27 4 27 2 2 35 19 178 6 1 5 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 51 1 3 57 5 33 1 39 5 44 1 50 12 128 1 2 3 146
ศิลปศาสตร์ 7 1 8 9 1 1 11 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 46 1 2 1 1 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 1 8 9 1 1 11 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 46 1 2 1 1 53
รวมทั้งหมด 6 122 4 1 9 142 13 107 1 2 1 124 5 100 2 2 109 7 34 1 42 5 53 2 1 2 63 36 416 10 6 1 11 480