ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 126 7 1 12 155 12 215 1 11 2 241 13 141 7 161 15 123 1 1 1 1 142 8 164 9 7 2 4 7 201 57 769 11 33 4 7 19 900
พืชศาสตร์ 3 35 3 1 2 44 3 54 2 59 6 38 2 46 5 27 32 1 45 4 4 1 3 58 18 199 4 11 2 5 239
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 1 17 1 19 9 9 1 35 1 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 3 26 3 1 2 35 2 37 1 40 6 38 2 46 5 27 32 1 36 4 4 1 3 49 17 164 4 10 2 5 202
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 2 14 1 17 3 57 2 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 2 14 1 17 3 57 2 62
สัตวศาสตร์และประมง 61 2 5 68 6 90 96 6 63 3 72 3 55 1 59 5 56 4 1 3 1 70 20 325 5 6 3 6 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 2 22 1 23 24 14 14 1 57 2 60
ปวส.ประมง 5 5 2 13 15 7 2 9 2 25 2 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 28 2 2 32 2 46 48 5 51 2 58 3 32 35 3 21 4 1 1 30 13 178 4 4 1 3 203
วท.บ.ประมง 8 1 9 1 8 9 1 12 1 14 23 1 24 2 14 1 17 4 65 1 2 1 73
อุตสาหกรรมเกษตร 6 22 2 5 35 3 60 1 9 2 75 29 2 31 7 28 1 1 37 49 1 2 1 3 56 16 188 2 16 2 2 8 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 8 1 10 1 29 1 31 21 21 2 58 1 1 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 2 2 11 1 8 1 10 8 1 9 2 14 16 16 1 1 18 3 53 1 4 1 2 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 5 7 2 14 1 20 8 2 31 21 1 22 5 14 1 1 21 10 2 2 14 11 72 12 1 2 4 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 9 126 7 1 12 155 12 215 1 11 2 241 13 141 7 161 15 123 1 1 1 1 142 8 164 9 7 2 4 7 201 57 769 11 33 4 7 19 900