ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 101 1 2 3 123 3 46 1 1 51 16 54 2 2 74 1 12 1 14 1 1 4 24 28 40 237 4 5 5 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 75 1 1 3 95 1 17 1 19 16 54 2 2 74 1 12 1 14 1 1 33 158 4 4 4 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 28 1 33 1 1 2 2 20 22 1 1 7 50 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 24 1 1 32 6 6 8 17 1 26 1 4 5 1 1 15 51 2 2 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 23 2 30 10 1 11 6 17 1 2 26 7 1 8 11 57 2 3 2 75
วิศวกรรมเครื่องกล 1 26 1 28 2 29 1 32 4 24 28 7 79 1 1 88
ปวส.ช่างยนต์ 1 26 1 28 2 29 1 32 4 24 28 7 79 1 1 88
รวมทั้งหมด 16 101 1 2 3 123 3 46 1 1 51 16 54 2 2 74 1 12 1 14 1 1 4 24 28 40 237 4 5 5 291