ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,037 21 4 2 1 3 1,068 1,010 15 3 1 22 1,051 850 247 7 1 2 1 1,108 871 182 5 7 1 1 1,067 971 193 4 6 2 57 1,233 4,739 658 23 16 2 6 83 5,527
บริหารธุรกิจ 734 18 1 2 1 3 759 697 13 2 1 7 720 558 132 6 1 1 698 566 115 3 4 1 689 625 103 2 6 2 42 780 3,180 381 14 13 1 5 52 3,646
ปวส.การตลาด 8 1 9 8 1 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 61 1 2 64 55 1 4 60 38 1 1 40 59 8 67 49 1 1 7 58 262 12 1 1 13 289
บธ.บ.การจัดการ 242 3 1 246 187 3 190 139 37 1 1 178 186 27 213 185 30 1 7 223 939 100 2 2 7 1,050
บธ.บ.การตลาด 178 3 1 182 227 5 1 2 235 185 51 2 238 138 42 1 1 182 138 22 1 1 1 9 172 866 123 4 4 1 11 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 116 7 1 124 78 3 1 1 83 73 19 92 104 17 1 1 123 108 15 2 8 133 479 61 2 2 2 9 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 129 4 1 1 135 130 1 1 132 123 24 2 1 150 79 21 1 3 104 137 35 1 1 11 185 598 85 5 5 1 12 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 174 1 175 198 1 1 200 173 75 1 249 164 45 2 1 212 214 64 1 13 292 923 185 5 1 1 13 1,128
ปวส.การบัญชี 1 1 1 3 1 1 1 3
บช.บ.การบัญชี 174 1 175 198 1 1 200 173 75 1 249 164 45 2 1 212 213 63 1 12 289 922 184 5 1 1 12 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 129 3 2 134 115 1 116 119 40 1 1 161 141 22 3 166 132 26 1 2 161 636 92 4 3 3 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 62 72 35 1 1 109 96 10 3 109 96 21 1 2 120 326 66 2 3 3 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 1 1 58 53 1 54 47 5 52 45 12 57 36 5 41 237 24 1 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 73 2 1 76 73 2 1 76
รวมทั้งหมด 1,037 21 4 2 1 3 1,068 1,010 15 3 1 22 1,051 850 247 7 1 2 1 1,108 871 182 5 7 1 1 1,067 971 193 4 6 2 57 1,233 4,739 658 23 16 2 6 83 5,527