ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 966 37 13 4 2 4 6 1,032 815 26 43 3 1 1 4 893 477 153 3 2 2 637 636 125 4 1 766 40 22 5 67 1,058 268 6 2 2 2 57 1,395 3,992 631 69 9 5 10 74 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 1 1 1 1 131 84 3 1 88 55 13 68 84 14 98 40 22 5 67 48 24 2 74 438 77 1 1 1 8 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 7 2 9 137 14 1 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 35 2 1 38 12 4 16 31 6 37 16 16 4 36 38 22 2 62 132 50 1 6 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 1 1 62 59 1 1 1 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 25 3 28 1 1 2 1 1 108 12 1 121
วิศวกรรมเครื่องกล 168 6 1 1 1 177 176 1 1 1 179 88 24 1 1 114 123 25 2 150 341 59 2 13 415 896 115 5 2 1 2 14 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 31 1 32 30 1 1 32 9 10 19 70 12 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 32 1 33 21 21 17 2 19 27 1 1 29 41 2 3 46 138 6 1 3 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 3 1 73 99 1 100 48 19 1 1 69 81 21 1 103 156 31 2 8 197 453 74 3 1 1 1 9 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 94 11 105 94 11 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 33 1 1 1 36 23 23 23 3 26 15 3 18 26 2 2 30 120 9 1 1 2 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 9 3 12 15 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 302 7 1 2 2 1 315 278 13 39 1 1 332 164 63 3 230 210 56 1 267 319 121 3 1 1 29 474 1,273 260 47 4 1 3 30 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 5 5 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 1 34 49 7 39 95 42 15 2 1 60 124 23 41 1 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 131 6 1 2 1 141 104 3 1 108 63 22 1 86 91 20 1 112 80 20 9 109 469 71 2 1 3 10 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 87 2 1 90 48 30 1 79 65 19 84 83 52 1 1 8 145 350 103 1 2 1 8 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 46 9 55 46 9 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 53 11 1 65 54 17 71 52 24 1 5 82 159 52 2 5 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 5 1 6 11 1 6 18 19 2 1 6 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 110 6 2 1 1 120 90 1 91 93 21 1 115 115 13 128 100 19 1 1 6 127 508 59 2 2 2 8 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 1 2 35 26 26 20 12 32 25 3 28 25 2 2 29 128 18 2 2 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 78 5 1 1 85 64 1 65 73 9 1 83 90 10 100 75 17 1 1 4 98 380 41 2 2 6 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 259 17 8 2 3 289 187 9 4 3 203 77 32 1 110 104 17 1 1 123 250 45 1 1 1 7 305 877 120 14 3 2 14 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 20 1 21 32 1 1 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 8 8 2 2 53 9 3 12 1 1 2 43 12 8 2 2 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 1 23 2 1 3 39 2 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 7 1 156 79 4 2 3 88 31 28 59 72 5 77 86 26 1 5 118 416 70 2 1 9 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 71 2 1 1 75 71 2 1 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 63 2 65 65 1 1 67 46 4 1 51 32 12 1 1 46 70 14 2 86 276 33 2 1 3 315
รวมทั้งหมด 966 37 13 4 2 4 6 1,032 815 26 43 3 1 1 4 893 477 153 3 2 2 637 636 125 4 1 766 40 22 5 67 1,058 268 6 2 2 2 57 1,395 3,992 631 69 9 5 10 74 4,790