ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 350 7 1 2 1 361 327 6 3 1 1 3 341 329 51 2 2 2 386 345 28 1 2 1 2 379 70 19 1 1 11 102 455 54 3 35 547 1,876 165 10 8 3 4 50 2,116
การออกแบบ 110 1 1 112 113 2 1 1 117 121 25 2 1 149 132 8 1 1 142 183 33 14 230 659 69 4 1 2 15 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 1 1 39 34 34 41 13 54 61 4 65 79 13 6 98 252 31 7 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 31 27 1 28 42 6 2 50 37 2 1 1 41 42 18 2 62 179 27 3 1 2 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 37 48 1 1 1 51 38 6 1 45 34 2 36 62 2 6 70 219 11 1 1 1 6 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 54 1 55 57 1 58 47 15 62 64 5 1 70 70 2 1 2 75 292 23 1 1 1 2 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 36 1 37 42 1 43 35 8 43 40 4 44 53 2 55 206 15 1 222
ทล.บ.เซรามิก 18 18 15 15 12 7 19 24 1 1 26 17 1 2 20 86 8 1 1 2 98
ศิลปกรรม 79 4 1 84 76 4 3 83 78 3 1 82 66 7 2 75 97 16 2 5 120 396 34 2 4 8 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 79 4 1 84 76 4 3 83 78 3 1 82 66 7 2 75 97 16 2 5 120 396 34 2 4 8 444
สถาปัตยกรรม 107 1 1 1 110 81 2 83 83 8 1 1 93 83 8 1 92 70 19 1 1 11 102 105 3 14 122 529 39 3 3 1 2 25 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 1 1 18 16 1 1 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 1 36 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 17 15 5 37 40 7 47 180 20 1 1 1 12 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 72 1 1 74 48 1 49 57 7 64 54 5 1 60 53 4 1 1 6 65 49 2 6 57 333 18 2 2 2 12 369
รวมทั้งหมด 350 7 1 2 1 361 327 6 3 1 1 3 341 329 51 2 2 2 386 345 28 1 2 1 2 379 70 19 1 1 11 102 455 54 3 35 547 1,876 165 10 8 3 4 50 2,116