ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 125 7 132 147 2 1 1 1 152 116 5 1 1 123 9 1 10 23 2 25 420 17 1 2 1 1 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 109 6 115 141 2 1 1 145 94 5 1 1 101 344 13 1 2 1 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 53 5 58 84 1 1 86 49 4 1 54 186 10 1 1 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 29 1 30 26 26 82 1 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 1 30 28 1 29 19 1 1 21 76 2 2 80
สหวิทยาการ 16 1 17 6 1 7 22 22 9 1 10 23 2 25 76 4 1 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 1 7 22 22 9 1 10 18 1 19 55 2 1 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 16 1 17 16 1 17
รวมทั้งหมด 125 7 132 147 2 1 1 1 152 116 5 1 1 123 9 1 10 23 2 25 420 17 1 2 1 1 442