ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 385 8 2 3 1 399 484 9 3 6 6 508 355 20 3 5 3 386 165 22 1 1 2 191 140 6 1 1 3 151 1,529 65 10 15 2 14 1,635
บริหารธุรกิจ 249 6 2 3 260 299 4 2 3 3 311 225 9 2 4 3 243 92 8 1 1 1 103 73 4 1 1 2 81 938 31 8 11 1 9 998
ปวส.การจัดการ 26 26 31 1 1 33 10 1 11 67 1 2 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 1 14 9 9 5 5 27 1 28
ปวส.การตลาด 15 1 1 17 23 1 1 25 3 1 4 41 2 1 2 46
บธ.บ.การจัดการ 89 2 1 92 128 2 1 1 132 125 5 1 2 2 135 51 2 53 28 1 29 421 10 4 3 3 441
บธ.บ.การตลาด 47 2 1 50 58 3 61 44 1 2 1 48 22 1 1 24 15 15 186 7 3 2 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 59 1 1 61 50 1 51 56 3 1 60 19 5 1 1 26 12 3 1 1 17 196 11 3 2 1 2 215
บัญชี 120 2 122 158 4 3 3 168 100 7 1 108 33 5 38 29 2 31 440 20 4 3 467
ปวส.การบัญชี 17 2 2 21 17 2 2 21
บช.บ.การบัญชี 120 2 122 141 2 1 3 147 100 7 1 108 33 5 38 29 2 31 423 18 2 3 446
ศิลปศาสตร์ 16 1 17 27 1 1 29 30 4 1 35 40 9 1 50 38 1 39 151 14 2 1 2 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 19 1 20 18 3 21 27 4 31 20 1 21 95 7 1 1 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 8 1 9 12 1 1 14 13 5 1 19 18 18 56 7 1 1 1 66
รวมทั้งหมด 385 8 2 3 1 399 484 9 3 6 6 508 355 20 3 5 3 386 165 22 1 1 2 191 140 6 1 1 3 151 1,529 65 10 15 2 14 1,635