ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 135 10 2 1 1 1 150 101 4 2 1 2 3 113 122 19 3 2 1 2 149 91 8 2 101 126 12 2 1 1 4 146 575 53 7 8 3 3 10 659
พืชศาสตร์ 3 3 31 1 1 1 34 53 8 3 2 66 25 25 46 7 1 3 57 158 15 4 2 1 1 4 185
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 2 2 7 1 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 1 9 4 1 5 12 12 11 3 1 15 35 4 1 1 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 16 1 17 49 7 3 2 61 13 13 33 4 2 39 111 11 3 2 1 2 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 2 2 1 1 5 1 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 96 10 1 1 1 109 96 10 1 1 1 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 3 23 20 3 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 7 1 1 1 86 76 7 1 1 1 86
สัตวศาสตร์และประมง 34 2 2 1 1 40 54 9 1 2 66 58 8 66 51 3 1 1 56 197 22 1 2 2 1 3 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 1 1 1 8 3 3 8 1 1 1 11
ปวส.ประมง 3 1 4 3 3 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 43 7 1 2 53 50 1 51 28 3 1 1 33 136 11 1 2 2 152
วท.บ.ประมง 11 1 1 13 11 2 13 8 7 15 17 17 47 10 1 58
อุตสาหกรรมเกษตร 36 1 1 38 36 2 1 39 15 2 17 8 2 10 29 2 1 1 33 124 6 1 4 2 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 2 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 29 1 1 31 14 1 15 15 2 17 8 2 10 22 1 23 88 3 1 4 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 3 1 4 21 1 1 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 1 1 2 2 1 1 4 10 2 1 13
รวมทั้งหมด 135 10 2 1 1 1 150 101 4 2 1 2 3 113 122 19 3 2 1 2 149 91 8 2 101 126 12 2 1 1 4 146 575 53 7 8 3 3 10 659