ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 110 5 1 1 117 30 3 33 182 6 188 322 11 1 1 3 338
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 1 20 7 7 65 4 69 89 6 1 96
ปวส.ช่างยนต์ 7 1 8 7 7 13 1 14 27 1 1 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 3 68 14 2 16 66 2 68 145 5 2 152
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 14 2 16 7 7 37 2 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 3 52 49 3 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 59 2 61 59 2 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 1 29 9 1 10 51 51 88 1 1 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 9 1 10 5 5 30 1 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 110 5 1 1 117 30 3 33 182 6 188 322 11 1 1 3 338