ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 180 1 1 1 183 207 1 1 2 211 133 9 2 144 127 23 150 45 5 1 2 53 692 38 3 1 2 5 741
บริหารธุรกิจ 80 1 81 125 1 1 127 92 5 2 99 73 18 91 32 3 2 37 402 26 3 1 3 435
บธ.บ.การจัดการ 33 33 50 1 1 52 20 1 21 36 5 41 2 1 3 141 7 1 1 150
บธ.บ.การตลาด 22 22 51 51 37 3 1 41 24 9 33 1 1 134 12 1 1 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 1 26 24 24 35 1 1 37 13 4 17 30 2 1 33 127 7 2 1 137
บัญชี 100 1 1 102 82 1 1 84 41 4 45 42 4 46 4 4 269 9 1 2 281
บช.บ.การบัญชี 100 1 1 102 82 1 1 84 41 4 45 42 4 46 4 4 269 9 1 2 281
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 180 1 1 1 183 207 1 1 2 211 133 9 2 144 127 23 150 45 5 1 2 53 692 38 3 1 2 5 741