ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 181 228 2 417 1 1 18 848 154 169 2 331 2 1 5 664 71 180 166 1 418 63 151 134 1 8 357 4 2 6 1 13 40 75 1 141 1 3 261 513 805 5 1,195 4 3 36 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 40 27 34 1 16 118 45 24 1 25 1 96 26 22 28 76 12 25 20 4 61 4 2 6 1 13 127 100 1 113 1 22 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 23 7 12 42 22 10 1 33 14 14 8 36 9 3 7 19 1 1 2 69 35 28 132
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 11 5 16 33 6 5 8 1 20 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 14 20 29 18 81
วิศวกรรมเครื่องกล 32 27 77 136 32 27 80 1 2 142 9 35 25 69 8 23 12 1 44 8 13 16 37 89 125 210 1 3 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 3 3 9 15 8 10 72 90
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 24 39 1 10 26 37 1 1 4 6 12 16 54 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 18 25 63 28 14 19 1 2 64 9 35 25 69 8 23 12 1 44 4 9 3 16 69 99 84 1 3 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 101 1 164 1 1 331 38 60 1 107 1 1 208 23 77 49 1 150 22 48 54 1 125 8 12 31 2 53 154 298 2 405 2 2 4 867
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 47 64 2 9 25 36 1 1 11 17 73 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 28 1 35 5 4 17 1 27 1 5 7 13 8 13 52 1 1 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 9 20 33 2 10 14 26 2 2 6 19 36 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 39 38 103 17 23 1 26 1 68 13 37 23 73 5 22 26 53 4 3 10 1 18 65 124 1 123 1 1 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 16 17 50 12 14 25 51 1 19 12 32 15 10 18 1 44 3 2 9 1 15 48 61 81 1 1 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 25 1 14 1 46 9 21 14 1 45 2 16 10 28 2 2 4 16 64 1 40 2 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 28 40 81 149 21 27 49 2 99 9 27 24 60 10 26 21 2 59 17 39 1 57 114 85 159 1 232 4 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 51 75 10 5 23 1 39 4 17 21 20 23 91 1 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 26 30 74 11 22 26 1 60 9 27 24 60 10 26 21 2 59 17 35 1 40 93 65 136 1 141 3 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 33 1 61 1 114 18 31 70 119 4 19 40 63 11 29 27 1 68 7 11 37 1 1 57 58 123 1 235 1 3 421
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 10 21 36 1 2 3 16 19 41 76
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 6 3 15 24 2 1 15 18 10 9 46 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 27 1 54 7 18 34 59 4 19 40 63 11 29 27 1 68 5 9 20 1 1 36 32 95 1 148 1 3 280
รวมทั้งหมด 181 228 2 417 1 1 18 848 154 169 2 331 2 1 5 664 71 180 166 1 418 63 151 134 1 8 357 4 2 6 1 13 40 75 1 141 1 3 261 513 805 5 1,195 4 3 36 2,561