ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 181 228 2 417 1 1 18 848 154 169 2 331 2 1 5 664 71 180 166 1 418 63 151 134 1 8 357 4 2 6 1 13 40 75 1 141 1 3 261 513 805 5 1,195 4 3 36 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 55 34 89 178 54 37 81 1 2 175 23 49 33 105 17 26 19 1 63 1 1 2 8 13 16 37 158 160 238 1 3 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 3 3 9 15 8 10 72 90
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 24 39 1 10 26 37 1 1 4 6 12 16 54 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 18 25 63 28 14 19 1 2 64 9 35 25 69 8 23 12 1 44 4 9 3 16 69 99 84 1 3 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 23 7 12 42 22 10 1 33 14 14 8 36 9 3 7 19 1 1 2 69 35 28 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 79 110 1 181 1 1 1 374 55 69 2 123 1 1 251 29 82 65 1 177 25 70 61 1 4 161 2 2 8 12 31 2 53 198 343 3 461 2 3 8 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 47 64 2 9 25 36 1 1 11 17 73 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 28 1 35 5 4 17 1 27 1 5 7 13 8 13 52 1 1 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 9 20 33 2 10 14 26 2 2 6 19 36 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 16 17 50 12 14 25 51 1 19 12 32 15 10 18 1 44 3 2 9 1 15 48 61 81 1 1 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 39 38 103 17 23 1 26 1 68 13 37 23 73 5 22 26 53 4 3 10 1 18 65 124 1 123 1 1 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 25 1 14 1 46 9 21 14 1 45 2 16 10 28 2 2 4 16 64 1 40 2 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 28 40 81 149 21 27 49 2 99 9 27 24 60 10 26 21 2 59 17 39 1 57 114 85 159 1 232 4 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 51 75 10 5 23 1 39 4 17 21 20 23 91 1 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 26 30 74 11 22 26 1 60 9 27 24 60 10 26 21 2 59 17 35 1 40 93 65 136 1 141 3 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 44 1 66 17 147 24 36 78 1 139 10 22 44 76 11 29 33 1 74 1 1 6 1 9 7 11 37 1 1 57 72 143 1 264 1 21 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 10 21 36 1 2 3 16 19 41 76
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 6 3 15 24 2 1 15 18 10 9 46 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 27 1 54 7 18 34 59 4 19 40 63 11 29 27 1 68 5 9 20 1 1 36 32 95 1 148 1 3 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 11 5 16 33 6 5 8 1 20 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 14 20 29 18 81
รวมทั้งหมด 181 228 2 417 1 1 18 848 154 169 2 331 2 1 5 664 71 180 166 1 418 63 151 134 1 8 357 4 2 6 1 13 40 75 1 141 1 3 261 513 805 5 1,195 4 3 36 2,561