ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,027 22 4 2 1 4 1,060 1,005 15 3 1 7 1,031 791 227 6 1 2 1 1,028 843 173 5 6 1 1,028 459 105 3 4 41 612 4,125 542 21 13 2 3 53 4,759
บริหารธุรกิจ 727 18 1 2 1 4 753 694 13 2 1 7 717 499 113 5 1 1 619 551 109 3 3 666 294 53 2 4 33 386 2,765 306 13 10 1 2 44 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 61 1 3 65 57 1 4 62 38 1 1 40 59 8 67 20 1 6 27 235 11 1 1 13 261
บธ.บ.การจัดการ 237 3 1 241 187 3 190 107 33 1 1 142 178 25 203 57 8 4 69 766 72 2 1 4 845
บธ.บ.การตลาด 177 3 1 181 226 5 1 2 234 156 38 1 195 136 42 1 179 49 9 1 1 7 67 744 97 3 3 9 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 117 7 1 125 78 3 1 1 83 74 18 92 101 17 1 119 51 7 1 6 65 421 52 2 1 1 7 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 127 4 1 1 133 126 1 1 128 124 23 2 1 150 77 17 1 3 98 114 29 1 1 10 155 568 74 5 5 1 11 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 171 1 1 173 197 1 1 199 173 74 1 248 151 42 2 1 196 137 43 8 188 829 161 4 1 1 8 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 171 1 1 173 197 1 1 199 173 74 1 248 151 42 2 1 196 137 42 8 187 829 160 4 1 1 8 1,003
ศิลปศาสตร์ 129 3 2 134 114 1 115 119 40 1 1 161 141 22 3 166 28 9 1 38 531 75 4 3 1 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 62 72 35 1 1 109 96 10 3 109 14 6 1 21 244 51 2 3 1 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 1 1 58 52 1 53 47 5 52 45 12 57 14 3 17 214 22 1 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 73 2 1 76 73 2 1 76
รวมทั้งหมด 1,027 22 4 2 1 4 1,060 1,005 15 3 1 7 1,031 791 227 6 1 2 1 1,028 843 173 5 6 1 1,028 459 105 3 4 41 612 4,125 542 21 13 2 3 53 4,759