ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 348 7 1 2 1 359 325 6 3 1 1 3 339 328 51 2 2 2 385 345 28 1 2 1 2 379 70 19 1 1 11 102 191 11 2 19 223 1,607 122 9 8 3 4 34 1,787
การออกแบบ 110 1 1 112 111 2 1 1 115 121 25 2 1 149 132 8 1 1 142 73 5 7 85 547 41 4 1 2 8 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 1 1 39 34 34 41 13 54 61 4 65 19 1 3 23 192 19 4 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 31 25 1 26 42 6 2 50 37 2 1 1 41 18 4 1 23 153 13 3 1 1 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 37 48 1 1 1 51 38 6 1 45 34 2 36 36 3 39 193 9 1 1 1 3 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 55 1 56 57 1 58 46 15 61 64 5 1 70 42 2 1 2 47 264 23 1 1 1 2 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 1 38 42 1 43 35 8 43 40 4 44 26 2 28 180 15 1 196
ทล.บ.เซรามิก 18 18 15 15 11 7 18 24 1 1 26 16 1 2 19 84 8 1 1 2 96
ศิลปกรรม 79 4 1 84 76 4 3 83 78 3 1 82 66 7 2 75 33 4 1 2 40 332 22 1 4 5 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 79 4 1 84 76 4 3 83 78 3 1 82 66 7 2 75 33 4 1 2 40 332 22 1 4 5 364
สถาปัตยกรรม 104 1 1 1 107 81 2 83 83 8 1 1 93 83 8 1 92 70 19 1 1 11 102 43 8 51 464 36 3 3 1 2 19 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 1 10 9 1 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 17 15 5 37 22 6 28 161 20 1 1 1 11 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 70 1 1 72 48 1 49 57 7 64 54 5 1 60 53 4 1 1 6 65 12 1 13 294 16 2 2 2 7 323
รวมทั้งหมด 348 7 1 2 1 359 325 6 3 1 1 3 339 328 51 2 2 2 385 345 28 1 2 1 2 379 70 19 1 1 11 102 191 11 2 19 223 1,607 122 9 8 3 4 34 1,787