ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 126 7 133 147 2 1 1 1 152 115 5 1 1 122 9 1 10 9 2 11 406 17 1 2 1 1 428
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 110 6 116 141 2 1 1 145 93 5 1 1 100 344 13 1 2 1 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 1 30 28 1 29 19 1 1 21 76 2 2 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 29 1 30 26 26 82 1 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 54 5 59 84 1 1 86 48 4 1 53 186 10 1 1 198
สหวิทยาการ 16 1 17 6 1 7 22 22 9 1 10 9 2 11 62 4 1 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 1 7 22 22 9 1 10 7 1 8 44 2 1 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 16 1 17 16 1 17
รวมทั้งหมด 126 7 133 147 2 1 1 1 152 115 5 1 1 122 9 1 10 9 2 11 406 17 1 2 1 1 428