ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 380 8 2 3 1 394 446 7 3 6 6 468 267 16 3 4 290 159 21 1 1 2 184 42 1 1 2 46 1,294 53 10 13 2 10 1,382
บริหารธุรกิจ 248 6 2 3 259 298 3 2 3 3 309 136 9 2 3 150 87 8 1 1 1 98 25 1 1 2 29 794 27 8 9 1 6 845
ปวส.การจัดการ 26 26 31 1 1 33 4 1 5 61 1 2 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 1 14 9 9 4 4 26 1 27
ปวส.การตลาด 15 1 1 17 23 1 1 25 1 1 2 39 2 1 2 44
บธ.บ.การจัดการ 88 2 1 91 128 2 1 1 132 72 5 1 1 79 49 2 51 5 5 342 9 4 2 1 358
บธ.บ.การตลาด 47 2 1 50 58 2 60 28 1 2 31 20 1 1 22 3 3 156 6 3 1 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 59 1 1 61 49 1 50 36 3 1 40 18 5 1 1 25 8 1 1 10 170 9 3 1 1 2 186
บัญชี 118 2 120 125 4 3 3 135 101 3 1 105 31 5 36 12 12 387 14 4 3 408
ปวส.การบัญชี 16 2 2 20 16 2 2 20
บช.บ.การบัญชี 118 2 120 109 2 1 3 115 101 3 1 105 31 5 36 12 12 371 12 2 3 388
ศิลปศาสตร์ 14 1 15 23 1 24 30 4 1 35 41 8 1 50 5 5 113 12 2 1 1 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 16 1 17 18 3 21 28 3 31 4 4 75 6 1 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 7 7 12 1 1 14 13 5 1 19 1 1 38 6 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 380 8 2 3 1 394 446 7 3 6 6 468 267 16 3 4 290 159 21 1 1 2 184 42 1 1 2 46 1,294 53 10 13 2 10 1,382