ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 133 10 2 1 1 147 98 4 2 1 2 3 110 112 17 3 2 1 2 137 85 8 2 95 65 8 1 3 77 493 47 6 7 2 3 8 566
พืชศาสตร์ 3 3 29 1 1 1 32 54 6 3 2 65 23 23 24 6 1 2 33 133 12 4 2 1 1 3 156
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 1 1 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 16 1 17 50 5 3 2 60 13 13 19 4 1 24 98 9 3 2 1 1 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 1 8 4 1 5 10 10 4 2 1 7 25 3 1 1 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 1 1 4 1 5
เรียนรวม 95 10 1 1 107 95 10 1 1 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 3 23 20 3 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 34 2 2 1 1 40 43 9 1 2 55 54 8 62 36 2 38 167 21 2 1 1 3 195
ปวส.ประมง 3 1 4 1 1 4 1 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 1 1 1 8 2 2 7 1 1 1 10
วท.บ.ประมง 11 1 1 13 9 2 11 7 7 14 10 10 37 10 1 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 34 7 1 2 44 47 1 48 23 2 25 119 10 1 2 132
อุตสาหกรรมเกษตร 35 1 1 37 35 2 1 38 15 2 17 8 2 10 5 1 6 98 4 1 3 2 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 2 2 20 1 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 1 1 30 13 1 14 15 2 17 8 2 10 1 1 65 3 1 3 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 1 1 2 1 1 2 9 1 1 11
รวมทั้งหมด 133 10 2 1 1 147 98 4 2 1 2 3 110 112 17 3 2 1 2 137 85 8 2 95 65 8 1 3 77 493 47 6 7 2 3 8 566