ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 148 3 1 1 1 154 156 3 2 161 174 8 2 1 185 151 3 1 1 156 66 1 5 72 695 18 4 3 8 728
บริหารธุรกิจ 75 2 1 1 1 80 74 2 2 78 83 3 1 87 79 1 1 1 82 60 1 4 65 371 9 3 2 7 392
บธ.บ.การจัดการ 40 1 1 1 43 37 1 38 51 1 1 53 47 1 1 49 19 19 194 2 3 2 1 202
บธ.บ.การตลาด 25 1 26 13 1 1 15 16 1 17 4 1 5 6 6 64 4 1 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 1 11 24 1 25 16 1 17 28 28 35 1 4 40 113 3 5 121
บัญชี 64 64 69 1 70 77 5 1 83 56 56 2 1 3 268 6 1 1 276
บช.บ.การบัญชี 64 64 69 1 70 77 5 1 83 56 56 2 1 3 268 6 1 1 276
ศิลปศาสตร์ 9 1 10 13 13 14 1 15 16 2 18 4 4 56 3 1 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 10 13 13 14 1 15 16 2 18 4 4 56 3 1 60
รวมทั้งหมด 148 3 1 1 1 154 156 3 2 161 174 8 2 1 185 151 3 1 1 156 66 1 5 72 695 18 4 3 8 728