ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 1 1 37 23 23 124 3 127 182 4 1 187
วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18 80 1 81 116 1 117
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 18 18 44 1 45 76 1 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 17 1 1 19 5 5 36 36 58 1 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 7 1 8 5 5 17 17 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 2 10 8 2 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 2 10 8 2 10
รวมทั้งหมด 35 1 1 37 23 23 124 3 127 182 4 1 187