ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 129 7 1 9 155 12 194 1 11 218 13 120 7 140 15 122 1 1 1 1 141 4 99 4 3 1 2 5 118 53 664 6 29 3 3 14 772
พืชศาสตร์ 9 9 3 51 2 56 6 38 2 46 5 27 32 22 1 3 26 14 147 1 4 3 169
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 1 17 1 19 9 9 1 35 1 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 34 1 37 6 38 2 46 5 27 32 13 1 3 17 13 112 1 3 3 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 4 76 3 63 5 1 4 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 4 76 3 63 5 1 4 76
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 1 14 1 16 2 57 2 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 1 14 1 16 2 57 2 61
สัตวศาสตร์และประมง 25 2 27 6 83 89 6 42 3 51 3 55 1 59 3 30 2 1 1 37 18 235 3 4 1 2 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 2 22 1 18 19 4 4 1 42 2 45
ปวส.ประมง 5 5 2 11 13 5 1 6 2 21 1 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 46 48 5 30 2 37 3 32 35 1 9 2 12 11 117 2 2 132
วท.บ.ประมง 1 8 9 1 12 1 14 23 1 24 2 12 1 15 4 55 1 2 62
อุตสาหกรรมเกษตร 6 24 2 3 35 3 49 1 9 62 29 2 31 7 27 1 1 36 33 1 2 1 2 39 16 162 2 16 2 5 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 8 1 10 1 20 1 22 5 5 2 33 1 1 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 2 11 1 8 1 10 8 1 9 2 14 16 16 1 1 18 3 55 1 4 1 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 5 7 2 14 1 18 8 27 21 1 22 5 13 1 1 20 10 2 2 14 11 69 12 1 4 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 9 129 7 1 9 155 12 194 1 11 218 13 120 7 140 15 122 1 1 1 1 141 4 99 4 3 1 2 5 118 53 664 6 29 3 3 14 772