ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 964 37 13 4 2 4 6 1,030 811 26 43 3 1 1 4 889 477 153 3 2 2 637 608 114 4 1 727 40 22 5 67 746 205 3 1 2 50 1,007 3,646 557 66 8 3 10 67 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 168 6 1 1 1 177 176 1 1 1 179 88 24 1 1 114 123 23 2 148 259 46 2 12 319 814 100 5 2 1 2 13 937
ปวส.ช่างยนต์ 31 1 32 30 1 1 32 7 7 14 68 9 1 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 32 1 33 21 21 17 2 19 27 1 1 29 37 1 3 41 134 5 1 3 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 33 1 1 1 36 23 23 23 3 26 15 3 18 20 2 2 24 114 9 1 1 2 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 3 1 73 99 1 100 48 19 1 1 69 81 19 1 101 126 27 2 7 162 423 68 3 1 1 1 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 59 7 66 59 7 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 10 2 12 16 2 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 361 8 2 2 3 1 377 313 15 39 2 1 370 176 67 3 246 228 55 1 284 16 16 4 36 272 108 1 1 26 408 1,366 269 46 5 4 31 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 1 34 49 7 39 95 9 6 15 91 14 39 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 87 2 1 90 48 30 1 79 65 19 84 70 46 1 7 124 337 97 1 2 7 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 131 6 1 2 1 141 104 3 1 108 63 22 1 86 78 13 1 92 61 14 8 83 437 58 2 1 3 9 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 53 11 1 65 54 17 71 48 17 1 5 71 155 45 2 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 1 1 62 59 1 1 1 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 35 2 1 38 12 4 16 31 6 37 16 16 4 36 36 20 1 57 130 48 1 5 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 5 1 6 12 1 5 18 20 2 1 5 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 6 2 1 1 148 113 1 114 115 23 1 139 128 16 144 23 5 1 29 59 16 1 5 81 576 66 2 1 2 8 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 7 2 9 137 14 1 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 1 2 34 24 24 20 12 32 25 3 28 6 1 7 106 16 2 1 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 5 1 1 83 63 1 64 73 9 1 83 75 8 83 46 14 1 4 65 333 36 1 2 6 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 297 17 8 2 4 328 209 10 4 3 226 98 39 1 138 129 20 1 1 151 1 1 2 156 35 1 7 199 890 122 13 2 2 15 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 1 23 2 1 3 39 2 41
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 13 13 25 1 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 8 8 2 2 53 9 3 12 1 1 2 43 12 8 2 2 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 63 2 65 65 1 1 67 46 4 1 51 32 12 1 1 46 65 11 2 78 271 30 2 1 3 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 149 7 1 157 78 4 2 3 87 31 28 59 72 5 77 68 22 1 5 96 398 66 2 1 9 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 25 3 28 1 1 2 1 1 108 12 1 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 964 37 13 4 2 4 6 1,030 811 26 43 3 1 1 4 889 477 153 3 2 2 637 608 114 4 1 727 40 22 5 67 746 205 3 1 2 50 1,007 3,646 557 66 8 3 10 67 4,357