ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 277 4 1 1 3 1 287 184 1 2 187 206 30 4 1 1 2 244 263 32 3 1 299 22 2 3 27 120 14 1 11 146 1,072 83 9 2 1 4 19 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 1 16 31 3 34 22 2 3 27 7 1 8 74 6 1 4 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 13 2 3 18 7 1 8 44 4 1 4 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 2 23 9 9 30 2 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 188 2 1 1 2 1 195 65 1 1 67 111 7 1 1 2 122 83 11 1 95 17 5 1 23 464 26 3 2 2 5 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 97 2 1 1 1 102 62 1 1 64 91 4 1 1 2 99 76 6 82 9 1 10 335 14 2 2 1 3 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 10 10 7 5 1 13 8 4 1 13 64 9 1 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 1 1 57 10 3 13 65 3 1 1 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 47 64 64 48 2 1 51 79 7 2 88 67 8 6 81 305 15 4 1 6 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 47 64 64 48 2 1 51 79 7 2 88 67 8 6 81 305 15 4 1 6 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 2 1 45 55 1 56 33 22 55 70 11 1 82 29 1 1 3 34 229 36 1 2 4 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 14 1 2 17 53 2 1 1 2 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 2 1 45 41 1 42 27 20 47 51 11 62 15 1 1 17 176 34 1 2 213
รวมทั้งหมด 277 4 1 1 3 1 287 184 1 2 187 206 30 4 1 1 2 244 263 32 3 1 299 22 2 3 27 120 14 1 11 146 1,072 83 9 2 1 4 19 1,190