ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 79 1 254 374 49 53 1 228 1 8 340 23 71 190 284 11 22 194 5 232 1 6 38 45 124 231 2 904 1 13 1,275
บริหารธุรกิจ 12 34 1 146 193 20 23 1 122 1 3 170 3 26 99 128 6 11 85 1 103 3 24 27 41 97 2 476 1 4 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 4 10 56 70 3 3 1 61 1 2 71 12 27 39 2 3 27 32 1 4 5 9 29 1 175 1 2 217
บธ.บ.การตลาด 5 4 51 60 7 3 28 38 7 19 26 2 6 25 33 14 14 14 20 137 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 20 1 39 63 10 17 33 1 61 3 7 53 63 2 2 33 1 38 2 5 7 18 48 1 163 2 232
บัญชี 23 41 66 130 24 22 60 4 110 18 37 51 106 3 6 61 2 72 2 11 13 68 108 249 6 431
บช.บ.การบัญชี 23 41 66 130 24 22 60 4 110 18 37 51 106 3 6 61 2 72 2 11 13 68 108 249 6 431
ศิลปศาสตร์ 5 4 42 51 5 8 46 1 60 2 8 40 50 2 5 48 2 57 1 1 3 5 15 26 179 3 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 9 15 5 4 14 23 5 17 22 4 21 1 26 1 1 8 16 62 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 1 33 36 4 32 1 37 2 3 23 28 2 1 27 1 31 1 1 2 4 7 10 117 2 136
รวมทั้งหมด 40 79 1 254 374 49 53 1 228 1 8 340 23 71 190 284 11 22 194 5 232 1 6 38 45 124 231 2 904 1 13 1,275