ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 2 10 15 1 3 7 1 12 1 6 23 30 1 1 17 19 6 6 6 12 63 1 82
การออกแบบ 3 2 10 15 1 3 7 1 12 1 6 23 30 1 1 17 19 6 6 6 12 63 1 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 2 10 15 1 3 7 1 12 1 6 23 30 1 1 17 19 6 6 6 12 63 1 82
รวมทั้งหมด 3 2 10 15 1 3 7 1 12 1 6 23 30 1 1 17 19 6 6 6 12 63 1 82