ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 121 4 1 9 141 13 96 1 2 1 113 29 1 30 7 34 1 42 2 23 1 1 27 28 303 8 4 1 9 353
บริหารธุรกิจ 6 114 4 1 8 133 13 90 1 1 105 23 1 24 6 21 27 1 12 1 14 26 260 7 2 8 303
ปวส.การจัดการ 1 16 1 1 19 1 9 1 11 7 7 2 32 2 1 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 8 2 11 10 10 3 3 1 21 2 24
บธ.บ.การจัดการ 2 40 2 3 47 7 38 45 21 1 22 6 21 27 1 2 1 4 16 122 4 3 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 50 1 3 56 5 33 1 39 2 2 7 85 1 1 3 97
ศิลปศาสตร์ 7 1 8 6 1 1 8 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 43 1 2 1 1 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 1 8 6 1 1 8 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 43 1 2 1 1 50
รวมทั้งหมด 6 121 4 1 9 141 13 96 1 2 1 113 29 1 30 7 34 1 42 2 23 1 1 27 28 303 8 4 1 9 353