ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 101 1 2 3 123 3 44 1 48 16 54 2 2 74 1 12 1 14 1 1 2 23 25 38 234 4 5 4 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 75 1 1 3 95 1 17 1 19 16 54 2 2 74 1 12 1 14 1 1 33 158 4 4 4 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 23 2 30 10 1 11 6 17 1 2 26 7 1 8 11 57 2 3 2 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 28 1 33 1 1 2 2 20 22 1 1 7 50 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 24 1 1 32 6 6 8 17 1 26 1 4 5 1 1 15 51 2 2 70
วิศวกรรมเครื่องกล 1 26 1 28 2 27 29 2 23 25 5 76 1 82
ปวส.ช่างยนต์ 1 26 1 28 2 27 29 2 23 25 5 76 1 82
รวมทั้งหมด 16 101 1 2 3 123 3 44 1 48 16 54 2 2 74 1 12 1 14 1 1 2 23 25 38 234 4 5 4 285