ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 965 37 13 4 2 4 6 1,031 811 26 43 3 1 1 4 889 477 153 3 2 2 637 608 114 4 1 727 40 22 5 67 747 205 3 1 2 50 1,008 3,648 557 66 8 3 10 67 4,359
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 128 1 1 1 1 132 84 3 1 88 55 13 68 84 14 98 40 22 5 67 44 22 1 67 435 75 1 1 1 7 520
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 26 26 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 7 2 9 138 14 1 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 35 2 1 38 12 4 16 31 6 37 16 16 4 36 36 20 1 57 130 48 1 5 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 1 1 62 59 1 1 1 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 25 3 28 1 1 2 1 1 108 12 1 121
วิศวกรรมเครื่องกล 168 6 1 1 1 177 176 1 1 1 179 88 24 1 1 114 123 23 2 148 259 47 2 12 320 814 101 5 2 1 2 13 938
ปวส.ช่างยนต์ 31 1 32 30 1 1 32 7 7 14 68 9 1 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 32 1 33 21 21 17 2 19 27 1 1 29 37 1 3 41 134 5 1 3 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 3 1 73 99 1 100 48 19 1 1 69 81 19 1 101 126 28 2 7 163 423 69 3 1 1 1 8 506
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 59 7 66 59 7 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 33 1 1 1 36 23 23 23 3 26 15 3 18 20 2 2 24 114 9 1 1 2 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 10 2 12 16 2 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 302 7 1 2 2 1 315 278 13 39 1 1 332 164 63 3 230 197 49 1 247 237 87 1 1 25 351 1,178 219 45 4 3 26 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 1 34 49 7 39 95 9 6 15 91 14 39 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 131 6 1 2 1 141 104 3 1 108 63 22 1 86 78 13 1 92 61 14 8 83 437 58 2 1 3 9 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 87 2 1 90 48 30 1 79 65 19 84 71 45 1 7 124 338 96 1 2 7 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 53 11 1 65 54 17 71 48 17 1 5 71 155 45 2 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 5 1 6 12 1 5 18 20 2 1 5 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 6 2 1 1 117 87 1 88 93 21 1 115 100 11 111 52 14 1 5 72 439 52 2 1 2 7 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 1 2 34 24 24 20 12 32 25 3 28 6 1 7 106 16 2 1 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 5 1 1 83 63 1 64 73 9 1 83 75 8 83 46 14 1 4 65 333 36 1 2 6 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 260 17 8 2 3 290 186 9 4 3 202 77 32 1 110 104 17 1 1 123 155 35 1 7 198 782 110 13 2 2 14 923
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 13 13 25 1 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 8 8 2 2 53 9 3 12 1 1 2 43 12 8 2 2 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 1 23 2 1 3 39 2 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 149 7 1 157 78 4 2 3 87 31 28 59 72 5 77 68 22 1 5 96 398 66 2 1 9 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 63 2 65 65 1 1 67 46 4 1 51 32 12 1 1 46 65 11 2 78 271 30 2 1 3 307
รวมทั้งหมด 965 37 13 4 2 4 6 1,031 811 26 43 3 1 1 4 889 477 153 3 2 2 637 608 114 4 1 727 40 22 5 67 747 205 3 1 2 50 1,008 3,648 557 66 8 3 10 67 4,359