ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 133 10 2 1 1 147 98 4 2 1 2 3 110 114 17 3 2 1 137 85 8 2 95 65 8 1 3 77 495 47 6 7 2 3 6 566
พืชศาสตร์ 3 3 29 1 1 1 32 54 6 3 2 65 23 23 24 6 1 2 33 133 12 4 2 1 1 3 156
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 1 1 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 1 8 4 1 5 10 10 4 2 1 7 25 3 1 1 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 16 1 17 50 5 3 2 60 13 13 19 4 1 24 98 9 3 2 1 1 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 1 1 4 1 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 95 10 1 1 107 95 10 1 1 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 3 23 20 3 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 34 2 2 1 1 40 45 9 1 55 54 8 62 36 2 38 169 21 2 1 1 1 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 1 1 1 8 2 2 7 1 1 1 10
ปวส.ประมง 3 1 4 1 1 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 36 7 1 44 47 1 48 23 2 25 121 10 1 132
วท.บ.ประมง 11 1 1 13 9 2 11 7 7 14 10 10 37 10 1 48
อุตสาหกรรมเกษตร 35 1 1 37 35 2 1 38 15 2 17 8 2 10 5 1 6 98 4 1 3 2 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 1 1 30 13 1 14 15 2 17 8 2 10 1 1 65 3 1 3 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 2 2 20 1 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 1 1 2 1 1 2 9 1 1 11
รวมทั้งหมด 133 10 2 1 1 147 98 4 2 1 2 3 110 114 17 3 2 1 137 85 8 2 95 65 8 1 3 77 495 47 6 7 2 3 6 566