ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 110 5 1 1 1 118 30 2 32 146 5 151 286 10 1 1 3 301
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 1 20 7 7 59 4 63 83 6 1 90
ปวส.ช่างยนต์ 7 1 8 7 7 9 1 10 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 46 3 49 46 3 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 3 68 14 2 16 44 1 45 123 4 2 129
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 14 2 16 30 2 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 3 52 49 3 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 44 1 45 44 1 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 1 1 30 9 9 43 43 80 1 1 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 1 17 9 9 1 1 26 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 110 5 1 1 1 118 30 2 32 146 5 151 286 10 1 1 3 301