ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 253 4 1 1 3 262 172 1 2 175 201 26 4 1 1 2 235 183 26 2 1 212 20 2 2 24 61 12 7 80 890 71 7 2 1 4 13 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 1 1 15 29 3 32 20 2 2 24 7 1 8 69 6 1 3 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 1 1 15 10 1 11 12 2 2 16 7 1 8 42 4 1 3 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 2 21 8 8 27 2 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 176 2 1 1 2 182 64 1 1 66 110 6 1 1 2 120 44 7 1 52 10 5 2 17 404 21 3 2 2 5 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 2 1 1 1 92 61 1 1 63 92 3 1 1 2 99 37 2 39 4 1 1 6 281 9 2 2 1 4 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 35 3 3 8 8 7 5 1 13 6 4 1 11 59 9 1 1 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 1 55 10 3 13 64 3 1 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 56 56 45 2 1 48 68 5 1 74 39 7 4 50 245 12 3 1 4 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 56 56 45 2 1 48 68 5 1 74 39 7 4 50 245 12 3 1 4 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 40 2 1 43 52 1 53 33 19 52 42 11 1 54 5 5 172 32 2 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 1 1 40 2 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 2 1 43 38 1 39 27 17 44 23 11 34 4 4 132 30 1 1 164
รวมทั้งหมด 253 4 1 1 3 262 172 1 2 175 201 26 4 1 1 2 235 183 26 2 1 212 20 2 2 24 61 12 7 80 890 71 7 2 1 4 13 988