ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 114 4 1 1 125 13 93 1 1 1 109 26 1 27 7 34 1 42 12 12 25 279 7 2 1 1 315
บริหารธุรกิจ 5 108 4 1 1 119 13 87 1 1 102 20 1 21 6 21 27 11 11 24 247 6 2 1 280
ปวส.การจัดการ 16 1 1 18 1 8 1 10 7 7 1 31 2 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 6 7 9 9 3 3 1 18 19
บธ.บ.การจัดการ 7 37 44 19 1 20 6 21 27 1 1 13 78 1 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 47 1 50 5 33 1 39 1 1 7 81 1 1 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 39 2 1 44 2 39 2 1 44
ศิลปศาสตร์ 6 6 6 1 7 6 6 1 13 1 15 1 1 1 32 1 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 1 7 6 6 1 13 1 15 1 1 1 32 1 1 35
รวมทั้งหมด 5 114 4 1 1 125 13 93 1 1 1 109 26 1 27 7 34 1 42 12 12 25 279 7 2 1 1 315