ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 126 7 1 1 144 12 190 1 11 214 11 85 5 101 15 122 1 1 1 140 25 1 1 1 4 32 47 548 3 24 3 1 5 631
พืชศาสตร์ 7 7 3 49 2 54 5 19 2 26 5 27 32 5 2 7 13 107 4 2 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 1 17 1 19 3 3 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 32 1 35 5 19 2 26 5 27 32 2 2 4 12 80 3 2 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 1 11 12 14 14 1 44 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 1 11 12 14 14 1 44 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 6 81 87 5 36 2 43 3 55 1 59 6 1 7 14 203 1 2 1 221
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 20 1 18 19 1 38 39
ปวส.ประมง 5 5 2 11 13 4 1 5 2 20 1 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 44 46 5 32 2 39 3 32 35 2 2 10 110 2 122
วท.บ.ประมง 1 8 9 4 4 23 1 24 1 35 1 37
อุตสาหกรรมเกษตร 6 23 2 31 3 49 1 9 62 19 1 20 7 26 1 1 35 14 1 1 2 18 16 131 2 13 2 2 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 8 9 1 20 1 22 3 3 2 31 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 2 10 1 8 1 10 7 1 8 2 13 15 6 1 1 8 3 42 1 4 1 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 5 7 12 1 18 8 27 12 12 5 13 1 1 20 3 2 5 11 53 9 1 2 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 9 126 7 1 1 144 12 190 1 11 214 11 85 5 101 15 122 1 1 1 140 25 1 1 1 4 32 47 548 3 24 3 1 5 631