ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 99 1 2 118 3 41 1 45 16 54 2 2 74 1 4 1 6 2 5 7 38 203 4 5 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 73 1 1 90 1 16 1 18 16 54 2 2 74 1 4 1 6 33 147 4 4 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 26 1 31 1 1 2 2 20 22 7 47 1 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 24 1 31 6 6 8 17 1 26 1 1 2 15 48 2 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 23 28 9 1 10 6 17 1 2 26 3 1 4 11 52 2 3 68
วิศวกรรมเครื่องกล 1 26 1 28 2 25 27 2 5 7 5 56 1 62
ปวส.ช่างยนต์ 1 26 1 28 2 25 27 2 5 7 5 56 1 62
รวมทั้งหมด 16 99 1 2 118 3 41 1 45 16 54 2 2 74 1 4 1 6 2 5 7 38 203 4 5 250