ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 974 20 4 2 1 11 1,012 959 13 3 1 6 982 672 180 5 1 2 860 850 118 6 6 1 981 293 62 1 25 381 3,748 393 18 10 2 1 44 4,216
บริหารธุรกิจ 692 17 1 2 1 11 724 661 12 3 1 6 683 415 89 4 1 1 510 556 78 3 3 640 188 28 1 20 237 2,512 224 11 7 1 1 38 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 57 1 10 68 53 1 4 58 37 1 1 39 61 5 66 9 5 14 217 8 1 19 245
บธ.บ.การจัดการ 184 3 1 188 79 24 1 1 105 181 16 197 32 3 2 37 476 46 2 3 527
บธ.บ.การตลาด 215 4 1 2 222 147 34 1 182 141 30 1 172 33 1 1 3 38 536 69 2 2 5 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 73 3 1 77 50 14 64 102 12 1 115 36 4 5 45 261 33 2 5 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 122 4 1 1 128 116 1 1 118 102 16 1 1 120 71 15 1 3 90 77 20 5 102 488 56 3 4 1 6 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 505 12 1 1 1 520 505 12 1 1 1 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 164 1 1 166 188 188 139 52 191 147 24 3 1 175 94 29 5 128 732 106 4 1 5 848
บช.บ.การบัญชี 164 1 1 166 188 188 139 52 191 147 24 3 1 175 94 29 5 128 732 106 4 1 5 848
ศิลปศาสตร์ 118 2 2 122 110 1 111 118 39 1 1 159 147 16 3 166 11 5 16 504 63 3 3 1 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 72 34 1 1 108 99 7 3 109 9 4 13 240 45 1 3 1 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 1 54 50 1 51 46 5 51 48 9 57 2 1 3 199 16 1 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 65 2 1 68 65 2 1 68
รวมทั้งหมด 974 20 4 2 1 11 1,012 959 13 3 1 6 982 672 180 5 1 2 860 850 118 6 6 1 981 293 62 1 25 381 3,748 393 18 10 2 1 44 4,216