ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 339 7 1 2 349 302 6 3 1 1 2 315 320 47 2 2 2 373 347 23 1 2 1 2 376 73 18 1 1 8 101 106 2 11 119 1,487 103 7 8 3 4 21 1,633
การออกแบบ 104 1 105 100 2 1 1 104 118 24 2 1 145 132 6 1 1 140 33 1 3 37 487 34 4 1 2 3 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 1 38 34 34 39 13 52 59 4 63 15 1 16 184 18 1 203
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 33 33 41 1 1 1 44 38 6 1 45 35 1 36 16 1 17 163 8 1 1 1 1 175
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 30 21 1 22 41 5 2 48 38 1 1 1 41 2 1 1 4 132 8 3 1 1 145
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 53 1 54 57 1 58 44 13 57 65 3 1 69 22 1 2 25 241 18 1 1 2 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 36 1 37 42 1 43 33 7 40 42 2 44 19 1 20 172 11 1 184
ทล.บ.เซรามิก 17 17 15 15 11 6 17 23 1 1 25 3 2 5 69 7 1 2 79
ศิลปกรรม 79 4 1 84 66 4 2 72 76 3 1 80 67 6 2 75 27 1 28 315 17 4 3 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 79 4 1 84 66 4 2 72 76 3 1 80 67 6 2 75 27 1 28 315 17 4 3 339
สถาปัตยกรรม 103 1 1 1 106 79 2 81 82 7 1 1 91 83 8 1 92 73 18 1 1 8 101 24 5 29 444 34 3 3 1 2 13 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 1 9 8 1 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 20 14 3 37 10 3 13 152 19 1 1 1 6 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 69 1 1 71 46 1 47 56 6 62 54 5 1 60 53 4 1 1 5 64 6 1 7 284 15 2 2 2 6 311
รวมทั้งหมด 339 7 1 2 349 302 6 3 1 1 2 315 320 47 2 2 2 373 347 23 1 2 1 2 376 73 18 1 1 8 101 106 2 11 119 1,487 103 7 8 3 4 21 1,633