ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 121 7 128 140 1 1 1 1 144 115 5 1 1 122 10 10 3 1 4 389 14 1 2 1 1 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 110 6 116 135 1 1 1 138 93 5 1 1 100 338 12 1 2 1 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 54 5 59 80 1 1 82 48 4 1 53 182 10 1 1 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 26 26 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 1 30 27 1 28 19 1 1 21 75 2 2 79
สหวิทยาการ 11 1 12 5 1 6 22 22 10 10 3 1 4 51 2 1 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 1 6 22 22 10 10 2 1 3 39 1 1 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 11 1 12 11 1 12
รวมทั้งหมด 121 7 128 140 1 1 1 1 144 115 5 1 1 122 10 10 3 1 4 389 14 1 2 1 1 408