ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 107 5 1 1 1 115 31 31 46 2 48 184 7 1 1 1 194
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 1 20 7 7 39 2 41 63 4 1 68
ปวส.ช่างยนต์ 7 1 8 7 7 9 1 10 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 3 66 15 15 78 3 81
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 3 51 48 3 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 1 1 29 9 9 7 7 43 1 1 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 15 1 16 9 9 1 1 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 107 5 1 1 1 115 31 31 46 2 48 184 7 1 1 1 194