ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 3 2 36 48 3 3 30 36 4 8 26 38 2 3 28 33 2 1 3 16 17 2 122 1 158
วิทยาศาสตร์ 7 2 2 14 25 1 1 13 15 2 4 10 16 1 1 17 19 1 1 11 8 2 54 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 2 14 25 1 1 13 15 2 4 10 16 1 1 17 19 1 1 11 8 2 54 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 1 22 23 2 2 17 21 2 4 16 22 1 2 11 14 2 2 5 9 68 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 22 23 1 22 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 17 21 2 4 16 22 1 2 11 14 2 2 5 8 46 59
รวมทั้งหมด 7 3 2 36 48 3 3 30 36 4 8 26 38 2 3 28 33 2 1 3 16 17 2 122 1 158