ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 126 7 1 1 144 12 190 1 11 214 11 103 5 1 120 15 123 1 1 1 1 142 19 1 1 4 25 4 1 5 47 565 3 24 3 2 6 650
พืชศาสตร์ 7 7 3 49 2 54 5 26 2 33 5 28 33 4 3 7 1 1 13 115 4 3 135
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 32 1 35 5 25 2 32 5 27 32 3 3 6 1 1 12 88 3 3 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 1 43 1 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 1 43 1 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 6 81 87 5 41 2 1 49 3 55 1 59 3 3 14 205 1 2 1 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 20 1 18 19 1 38 39
ปวส.ประมง 5 5 2 11 13 3 1 4 1 1 2 20 1 23
วท.บ.ประมง 1 8 9 4 4 23 1 24 1 35 1 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 44 46 5 34 2 41 3 32 35 2 2 10 112 2 124
อุตสาหกรรมเกษตร 6 23 2 31 3 49 1 9 62 25 1 26 7 27 1 1 36 12 1 1 1 15 3 1 4 16 139 2 13 2 2 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 8 9 1 20 1 22 2 2 1 1 2 31 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 2 10 1 8 1 10 7 1 8 2 13 15 11 1 1 13 3 47 1 4 1 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 5 7 12 1 18 8 27 14 14 5 13 1 1 20 1 1 2 3 1 4 11 56 9 1 2 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 9 126 7 1 1 144 12 190 1 11 214 11 103 5 1 120 15 123 1 1 1 1 142 19 1 1 4 25 4 1 5 47 565 3 24 3 2 6 650