ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 42 3 1 1 4 857 562 165 3 2 2 734 598 98 4 1 701 295 104 1 1 1 36 438 198 47 2 2 11 260 3,342 472 64 8 4 10 60 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 148 5 1 1 1 156 170 1 1 1 173 143 38 1 1 183 131 19 2 152 80 10 8 98 52 5 2 4 63 724 78 5 2 1 2 13 825
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 31 29 1 1 31 2 7 9 5 5 66 9 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 1 26 19 19 15 2 17 26 1 1 28 22 1 1 24 8 2 10 115 5 1 3 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 1 1 1 28 23 23 21 2 23 16 2 18 12 1 13 5 1 1 7 102 6 1 1 2 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 2 1 67 98 1 99 47 19 1 1 68 79 15 1 95 42 9 6 57 39 4 2 1 46 369 49 3 1 1 1 8 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 3 3 57 6 63
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 4 2 6 2 1 3 4 4 15 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 345 8 1 2 3 1 360 299 15 38 2 1 355 201 69 3 273 206 46 1 253 96 53 1 1 1 20 172 80 33 5 118 1,227 224 44 5 1 4 26 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 1 32 48 7 38 93 4 5 9 2 1 3 85 14 38 137
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 2 19 3 3 5 1 6 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 83 2 1 86 49 28 1 78 65 19 84 29 26 1 2 58 39 12 4 55 326 87 1 2 6 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 6 1 2 1 137 97 3 1 101 64 19 1 84 56 7 1 64 19 5 7 31 9 1 10 372 41 2 1 3 8 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 11 1 64 42 13 55 23 7 1 1 2 34 3 4 7 120 35 2 1 2 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 11 4 15 31 5 36 17 14 4 35 29 16 1 46 122 41 1 5 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 1 6 2 2 6 1 7 3 5 8 19 2 5 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 131 6 2 1 1 141 112 1 113 114 22 1 137 127 14 141 51 15 4 70 22 4 1 1 28 557 61 2 1 2 7 630
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 1 2 31 24 24 21 11 32 26 2 28 5 5 1 1 2 105 14 2 1 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 23 5 1 29 6 2 8 135 13 1 149
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 73 5 1 1 80 63 1 64 71 9 1 81 72 8 80 23 10 3 36 15 2 1 18 317 34 1 2 5 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 285 13 8 2 5 313 199 10 4 3 216 104 36 1 141 134 19 1 1 155 68 26 4 98 44 5 1 1 51 834 109 13 2 2 14 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 21 1 22 1 1 36 2 38
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 5 5 4 4 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 6 8 2 2 51 7 3 10 40 9 8 2 2 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 59 1 1 61 62 1 1 64 45 4 1 50 32 12 1 1 46 33 7 2 42 22 2 24 253 27 2 1 4 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 141 6 1 148 74 4 2 3 83 33 24 57 71 5 76 34 18 2 54 21 3 1 1 26 374 60 2 1 7 444
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 26 2 28 1 1 2 1 1 109 11 1 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 42 3 1 1 4 857 562 165 3 2 2 734 598 98 4 1 701 295 104 1 1 1 36 438 198 47 2 2 11 260 3,342 472 64 8 4 10 60 3,960