ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 107 5 1 1 1 115 29 2 31 127 2 129 13 2 15 276 9 1 1 3 290
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 1 20 7 7 48 1 49 10 2 12 82 5 1 88
ปวส.ช่างยนต์ 7 1 8 7 7 9 1 10 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 5 2 7 44 2 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 3 66 13 2 15 44 1 45 120 4 2 126
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 13 2 15 28 2 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 3 51 48 3 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 44 1 45 44 1 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 1 1 29 9 9 35 35 3 3 74 1 1 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 15 1 16 9 9 1 1 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 3 3 37 37
รวมทั้งหมด 107 5 1 1 1 115 29 2 31 127 2 129 13 2 15 276 9 1 1 3 290